Kotbah Akhir Tahun 31 Desember 2008

December 30, 2008 at 6:02 pm Leave a comment

DIBOTO TUHAN I DO SUDE NA MASA I

PSALMEN 139.7-12

(Kotbah Akhir Tahun – Pdt. Nelson Siregar)

 

Ndang piga dan nari masuk ma hita tu sada taon na Imbaru. Taon 2009, taon na so taboto aha na masa disi. Tontu songon ruas hita di bangso di  Indonesia on dohot portibi on nungga adong hira-hira uju dia sundung dohot dasing ni na naeng masa di taon na ro. Porlu do hita songon angka parsaoran ni naporsea manjaha pikiran ni angka na malo pabotohon aha nanaeng masa i. Atik pe taboto do sundung na marujung do sude na masa hombar tu hagiotna. Alai na hot do ianggo asi ni roha ni Tuhanta i.

Holan i, hita pe tarjou do asa unang apala paula so manangihon dohot paula so umboto soso-soso ni angka na malo, na bisuk, jala na marroha i. Tabege do bortik na, ra antar leleng do pangkorhon ni krisis ekonomi na masa di portibi on. I do alana lam borat do siadopan ni angka na mora, tarlobi angka na pogos. Hinorhon ni na masa i, nasa na  tagadis tu onan ni portibion hira moru do argana, garida tung posi situtu do pangkorhon na. Isara ni angka ruasta naung maduma na saleleng on hinorhon arga ni kelapa sawit, kopi, dohot pandapotan na asing. Hape nuaeng hira so mararga. Na umposi, ndada holan ala na turun arga ni kelapa sawit di onan, sipata laos diadopi ruas ni huria dohot masyarakat par kepala sawit i do pangunjunan na asing, isara ni aek magodang ( banjir ). Nungga madabu, didondoni tangga muse, ninna angka sijolojolo tubu.

Alai sabalikna tong do dibagasan pos ni roha torop halak. Tarlobi dung Tarpillit Barack Obama gabe Presiden di Amerika. Hebat do barita on, ala diujungna jumpang do nipi ni Pdt Marthin Luther King di taon 60-an, paboa na boi do tutu nang bangso na birong, dos tu bangso sibontar mata. Boi nasida gabe Presiden naparjolo di Negara nagok diskriminasi i. Molo songoni nda diboan i do asa unang na mansadi angka bangso na metmet, bangso na didiskriminasi na saleleng on di bangsonta boi gabe pemimpin ni bangso nang di negerita on tu tingki na ro. Ringkot do hita marnipi, nipi na boi tapatupa gabe mardaging, gabe kenyataan.

Sian kalender ni bangsonta, taon na ro, 2009 dohot do hita songon bangso ni Debata dohot ruas ni bangso Indonesia on tarjou asa parsidohot mamillit na bisuk ni bangsonta di Legislatip dohot Presiden, wakil Presiden. Tahaporsea do,na dihalomohon Debata do  hasasaut ni harajaon ni Debata, di banua tonga on songon na dibanua ginjang hombar tu tangiang naniajarhon ni Tuhanta Yesus tu hita. Alani do songon najinouhon ni Apostel Paulus asa parsidohot hita mamillit pamarenta na marsahala. Sian i do umbaen HKBP mangajarhon di Konfesita i, na marturgas do hita songon huria manangianghon pamarenta, huhut manosoi nang pamarenta, asa nasida mangula hombar tu Harajaon Ni Debata. Na boi parade sipanganon, siinumon, parabiton. Alani na umporlu sian i dohot manjamin hadameon, hasintongan dohot las ni roha tu sude jolma / masyarakat. Sian i do umbaen disuarahon angka uluan ni Hurianta, asa borhat ma hita songon huria na manindangi marhite parsidohotonta di pamilliton i. Holan i unang ma nian hita marnida di lapik. Ala tarjou do hita asa unang songon umpasa ni ompunta ,” eme na masak digagat ursa i nama i ma taula. Ia i didok dongan pilliton, ima tapillit. Jala sotung tubu muse nang di angka natapatujolo i hata na mandok, taloas ma sibuat na di ibana be, sisuan hail na be ma hita. Na jumorbut molo adong muse mandok sian nasida, ndang di ho, ndang di au, tumingon di begu. Hinorhon ni pangalaho i, gabe luangan soaranta pasauthon tahi ni Tuhanta i marhite panghobasion ni angka ruasta na parduli tu ngolu na mardohar, na adil, na manjamin keamanan tu sude. Alani songon soso-soso ni uluan ni Huriata, borhat ma hita tu pamilliton i, tapillit ma anak na bisuk, halak na haposan, na so impolan di perak, na marpanarihon tu ngolu sihatoropan.

Songon huria hita tarjou do hita asa manindangi di portibion, khususna di Indonesia on, taboto do ia taon na ro ima taon Diakonia, taon na pahehe ngolu ni sude horong dohot panggulmiton ni hurianta asa gabe huria na marasi ni roha, mardiakonia. Ia taon Diakonia i, i ma taon na manorushon panghobasion ni parsaoran ( taon Koinonia 2007 ), taon na marsaksi ( taon 2008 ). Nungga tabolus angka taon i, jala tama do ra hamauliatehonta angka na uli na taula, jala na tadai di taon na salpu i di hurianta. Tatorushon ma pamajuhon panghobasionta di parsaoran dohot na marsaksi i marhite na lam tapadasip ngolu na mardiakonia i di taon 2009 on. Di Taon 2009, tamba do silas ni rohanta, ala di taon 2009 taboto 175 taon Jubileum ni Ompunta Tuan Nommensen na sorang taon 1834. Di Jubileum 175 taon Nomensen, laos denggan nang ingotonta, na diloas Tuhanta angka ompunta di Lobu Pining mambunu 2 halak missionar, ima Lyman dohot Munson. Di taon i diparade Tuhanta di tingki na dos, Tuan Nommensen na gabe Apostel tu bangso Batak. Luar biasa.

Dungi molo tamasuki taon Diakoni 2009 na ro, une nang auhononta naung lam jonok hurianta tu pangaradeonta tu taon 2011, napaingothon hita di panghobasionta di Jubileum 150 taon HKBP. Ganup jumpa Jubileum hombar tu hata ni Tuhanta , na tarjou do hita lao paluahon halak na marutang, mangurupi na mabugang, solidaritas tu na gale, manghaholongi angka dongan songon Anak ni Damang, dna ( 3 Musa 25 ). I do alana mansai lengket nang di taon 2009 lam tapadasip visi dohot missi ni diakonia ni Hurianta. Tarjou do hurianta hombar tu konfessi i asa gabe na mardiakonia secara inklusif tu sude jolma dohot saluhut na tinompa. Jala tarjou do hita asa mangulahon diakonia na mamorluhon dalan pasauthon hapistaran asa unang diotootoi deba bangso ni Tuhan i. Dijaou do hita asa mangharingkothon hahipason ( kesehatan ), ulaon asi ni roha, tarlobi tu angka na so mardiha-diha, na pogos, na anturaparon, na sopot so marama so marina, na so dapotan ulaon, na buro, na mapitung, na martihas, dna. Tarjou do hita di taon 2009 na ro asa padasiphon panataponta mangurupi dohot pahehe ngolu ni angka na pogos, na ginosa-gosa. Huhut disosoi Aturan dohot Peraturanta i do asa ungkap rohanta marnida angka tanda-tanda zaman, mangalusi angka hamaolon na lam ragat di tanoon, dingolu ni situan na torop. Asa gabe huria na parsidohot mangalului dohot mangusahahon alus tu na masa i. Siala ni i sude ma hita parsidohot mangusahahon dohot manangiangkon ulaon i, asa jumpang di hurianta songon najonouhon ni thema ni taon Diakonia i, haringkoti, jala tangiangkon hasonangan ni bangso tudia hamu diojakhon,ai molo marhasonangan nasida marhasonangan do nang hamu, Jeremia 29.7

Songoni do nang molo marujiruji hita lao pamanat ngolunta marsada-sada sian taon na tabolus, taon na salpu i. Tontu godang do na ringkot siingotonta disi. Ndada holan ala di angka taon natabolus i torop sihalashononta, godang “succes story” na boi tabaritahon be. Alai dohot do ala taon na salpu i tahilala godang ni angka sipingkiran, siholsohonon, dohot ra na mambaen jut rohanta. Mansai godang kegagalan natadopi di usaha, di parsaoran, diulaonta, di sinta-sinta. Gariada ra mambaen hita mabiar mangadopi nanaeg masa , nanaeg ro di taon 2009 na ro. Holan i ra, apala di borgin na parpudi taon 2008 on, boi do ra sude hita mandok, manang aha pe i alai ianggo sidohonta tung “Luar biasa do Tuhan i napatauhon hita boi mangolu, boi paluahon hita sahat tu arion, jala boi marnida pambahenanNa na balga na so hasuhatan i.

Ise sian hita boi umboto aha na masa tu hita di taon salpu i. Nda godang na tapingkiri dohot tausahahon ndang manjadi hobar tu lomo dohot gogonta. Hape ra godangan do na manjadi i sian na so tahirim dohot tasangkapi. I ma mutiha na arga na so tardodo, na so habogasan hita.

Di tingki na robi ParPsalmen pe nungga manghilala habalgaon ni Tuhan i, nungga manghilala mutiha ni Tuhan. Gariada dipaboa ParPsalmen i, Ia Tuhanta i ndang si parso, ndang manonton Ibana dingolunta, ndang dipasombu ibana hita mangolu mangadopi hamaolon dohot na sama dingolunta. Tung aha pe dipikiri, tung aha disangkapi, tung tudia pe ParPsalmen i lao, martabuni. Tung adong hian pikiran ni parpslmen i padao dirina, manang sabalikna tung sura ibana boi mangarajai sandok tanoon, ro di hajanghajang, disaksihon ParPsalmen i sude do diboto Tuhan, disi do Tuhan i, margogo do tondi ni Tuhan i. Alai tung sura pe ngoluna dibagasan hamaolon, pola naeng tinggang, naeng madabu tu hamagoan, alai diida ParPslamen i do keaktifan, ganjang do tangan ni Tuhanta i manogu ibana. Tung rongom pe haholomon pola manggolom haholomon i marimpot-impot, alai ianggo ngoluni ParPsalmen tongtong do disondangi sinondang ni Tuhan. Asa sahat ngolu sisongoni di Parpsalmen i, dihilala ibana, ndang ala ni gogo ni utokutokna, jala ndang ala hinadeak ni huasona, manang habisuhon na, alai diokui ibana tung sian parjumpangan na do, “ ia ngolu na manang tudia pe mangalangka, sai disi do Tuhan i jumpangsa.

Domu tusi hita pe ra boi do songon Parpsalmen i, molo ungkap rohanta marnida holong dohot asi ni roha ni Tuhan i dingolunta. Jala Alani hita pe une do molo ra pahusorhusorhon songon pandohan ni Apostel Paulus i “Bagasna i antong hamoraon, hapistaran dohot parbinotoan ni Debata na so hasigatan do angka UhumNa, jala na so habogasan do angka dalanNa. Ise ma umboto roha ni Tuhan i ? Ise manuturi Ibana. Ai sian Ibana do saluhutNa ro, marhite Ibana do sasudena i. Di Ibana ma hasangapon salelelengna. Amen ( Rom 11.33-36 )”.

Ise sian hita boi manjamin ngolunta. Ise hita boi manjamin na boi hita mamolus godang angka hamaolon, margogo hita mangadopi na masa di tingki na salpu i. Ra ndang adong. Sian najolo sahat tu nuaeng ra, sai torop do hita mandok, songon na ninidok ni angka si neang roha, paboa boi so sude diatur, segala sesuatu bisa diatur. Alai molo jujur hita, sai adong na boi taatur dohot denggan dohot dasip, alai godang do nang angka na masa na so boi taatur. Alani taloas ma Tuhanta i mangungkap rohanta mardabudabu huhut sian gabe boi dohonta, tutu situtu do godang na i hatauon ni Tuhan , bagas na i parbinotoan ni Tuhan, ndang hasigatan. Ima tatiop di na mangunjugi taon na buruk, taon 2008. Mauliate Tuhan diloas ho ahu mamolus taon na gok mara dohot hamaolon i. Dihamonangkon Tuhanta i hita sian ragam ni tantangan, jala gabe boi hita lam matoras, lam umboto rahasia hagogoon dohot habisuhon ni Tuhanta i. Andul lumobi do na masa di hita sian na tahirim hombar tu hagogoon na mangula dibagasan dirinta. Alani nang di na manadingkon taon 2008 on, jala memasuki taon 2009 on, lam marsihohot ma hita mananda Tuhanta na tongtong manogu hita, manarihon ngolunta, jala na satia rap dohot hita. Molo songon i Tuhanta i tu hita nda lam margogo ma hita nang marpanarihon dingolu ni donganta jolma. Gabe Parasi roha ma hita, songon Amanta parasi roha i. Taharingkoti di taon 2009 na ro asa mar hasonangan bangsota on, ai molo marhasonangan bangsota on, marhasonangan ma nang hita. Amen.

Pdt Nelson Siregar,

Kadep Diakonia

  

Advertisements

Entry filed under: Diakonia HKBP.

Salam tahun Diakonia 2009 Panduan Tahun Diakonia HKBP 2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Categories

Jumlah Pengunjung

  • 36,304 hits

Recent Comments

Eva boru Sormin on Horas ma di hamu – Salam…
http://bestnaturalhe… on Horas ma di hamu – Salam…
lohot simanjuntak H1… on Kegiatan tahun diakonia
St. Gaya Hutasoit on Marliturgi ompung
Benhard Sitohang / B… on Horas ma di hamu – Salam…

Feeds


%d bloggers like this: